2021-02-18

Driftklart arbetar med underhållsprojekt på VASYDs avloppsreningsverk

Driftklart arbetar med underhållsprojekt på VASYDs avloppsreningsverk

VASYDs Avloppsreningsverk i Sjölunda är en avgörande samhällsfunktion för Malmö genom att ta hand om avlopp och dagvatten från regionen. Inkommande vattenflöden renas och energin tas om hand och blir till biogas. Funktionen är viktig för ett hållbart samhälle med miljö och säkerhet högst på agendan. Driftklart har fått förtroende att assistera med underhållsprojekt och ledningsstöd i ett antal olika delprojekt.

Driftklart arbetar med underhållsprojekt på VASYDs Avloppsreningsverk, Driftklart bidrar med erfarenhet och konsultstöd

VASYD är inne i en intensiv fas med implementering av nya arbetssätt och processer för underhåll och anläggningsstöd. Driftklart bidrar med stöd och erfarenhet i frågor gällande strategier och utförande av olika underhållsprocesser som kommer utgöra stommen i VA SYDs framtida underhållsarbete och samhällsplanering. Anläggningen i Sjölunda har varit i drift snart 60 år och tar emot avloppsvatten från över 300 000 personer i och runt Malmö. Anläggningen har ett stort underhållsbehov av äldre anläggningsdelar, men även mycket ny och modern utrustning är implementerad under senare år.


Driftklart stöttar i underhållsplaner och underhållsprojekt som har att göra med optimering av energiproduktion till process och fastighetsvärme, samt  rensa ut
gammal utrustning och teknik som inte längre har en funktion i reningsprocessen av samhällets avloppsvatten. Detta är en del av arbetet för att skapa driftsäkerhet, samt utrymme för fler investeringar i en av samhällets viktigaste grundpelare och dess fortsatta utveckling.

Läs mer om våra projekt för VA Syd

senaste nyheter

se alla nyheter