2022-10-28

Låt oss prata om det uppenbara: fjärrvärmens roll är både en nyckel till det hållbara samhället och en avlastning på elnätet.

Låt oss prata om det uppenbara: fjärrvärmens roll är både en nyckel till det hållbara samhället och en avlastning på elnätet.

Fjärrvärmens roll i energisystemet har blivit tydligare. Backar vi 20 år så var det inte många som pratade om fjärrvärme. Situationen är annorlunda nu. Energisystemet är komplext och med exempelvis en integration med fjärrkylasystemet kan effektiva synergier skapas.

I framtiden kommer det att finnas ännu mer förnybar energi, och då kommer att finnas överskottsenergi som kan föras över till  fjärrvärmen. Förutsättningarna, eller kanske möjligheterna, för att transportera energi från ett ställe till ett annat är ganska gynnsamma om man tänker rätt. Driftklart har ambitionen att ta täten i denna omställning och vill hjälpa kunderna att lyckas med (be)driften.

Under Driftklarts tak ryms god kunskap om uppvärmningsformen. Både Thomas och Haidar har en bra bild av hur fjärrvärme har fungerat rent historiskt, samt hur det kommer att användas i framtiden. De är överens om att fjärrvärme i energisystemet har stor potential.

- Jag sticker ut hakan och påstår att fjärrvärmen är grunden för det framtida energisystemet, säger Thomas.

Kortfattat går fjärrvärme ut på att centralt i ett värmeverk omvandla ett bränsle genom förbränning till värme som distribueras ut till bostäder och industri. Bränslet kan vara pellets eller flis. Fjärrvärme är en lokal företeelse, som värmer lokalt, exempelvis en stad.

Kraftvärmeverken producerar förutom fjärrvärme även el, och där gör man ofta miljön en god tjänst genom att sopor och avfall förbränns på ett kontrollerat sätt. Rökgasen från dessa avfallsförbränningsanläggningar renas effektivt. I Sverige är vi även duktiga på att samarbeta med industrier där man tar hand om deras överskottsvärme, som då kan bli skön fjärrvärme.

- Många små och medelstora värmeverk ute i landet producerar fjärrvärme och skulle kunna med lite komplettering även producera el. Både värme och el skulle användas lokalt, och därför skulle elen inte behöva transporteras långa sträckor. Många bäckar små tror jag på för att avlasta elsystemet, konstaterar Thomas.

Driftklart kan vara länken mellan energibolagen och företagen som tillverkar de ”elgenererande enheterna” för att hantera och beskriva de nyttor som finns. En viktig pusselbit är att göra ordentliga förstudier för att se vilka anläggningar som kan bidra mest vid en konvertering. Förstudien kan bland annat identifiera vilka tillstånd som krävs, göra ansökningar och få dem godkända. Driftklart kan också hjälpa till att göra ombyggnader och strömlinjeforma organisationen så att arbetet blir effektivare. Även drift, underhåll och fjärrvärmenät kan optimeras. En annan viktig del är att se till att arbetssättet och dokumentationen är up-to-date, enligt Thomas.

- När man bränner sopor finns det specifika miljökrav som måste uppfyllas, så det kan vara en viktig del av förstudien, säger Haidar.

Driftklart har gedigen kompetens och kan hjälpa till under flera delar av projektet. Transparensen gentemot kunden i kombination med konsulternas jordnära inställning är en styrka.

- Projektören, byggledaren, gräventreprenören och kunden jobbar som ett team. I våra projekt har vi haft samordningsmöten och varit ute på fältet. Jag och byggledaren går igenom hur vi ska utföra arbetet. Jag får en bra uppfattning om vilka hinder det finns och byggledaren får en överskådlig bild hur arbetet ska utföras innan det sätter igång, berättar Haidar.

Thomas lägger till att det är viktigt att det finns en samsyn om vad som ska göras för att se utmaningar i tid. Man lyssnar på varandra och har realistiska förväntningar.

- Det går inte att trolla med knäna så att allt är klart på fem minuter.

Det finns ytterligare en aspekt att finslipa inför framtiden. Då behöver nämligen energibolagen jobba med koldioxidlagring eller koldioxidseparering för att få ner utsläppen i atmosfären. Där menar våra konsulter att Driftklart kan vara en aktör att vända sig till för att starta upp projekt inom CCS eller BECCS. Det är en ganska ny teknik som innebär att separera koldioxiden från rökgaserna och flytta dem till en annan anläggning.

- Det är även intressant att återanvända askan eftersom den innehåller användningsbara mineraler, berättar Thomas.

Har Driftklart en unik kompetens utifrån ett tekniskt perspektiv?

- Vi kan stötta fjärrvärmeleverantören att utveckla sitt fjärrvärmenät. Med hjälp av beräkningar och nätsimuleringar går det att visa för kunden hur det ser ut i nätsystemet idag och hur det kan utvecklas, säger Haidar.

- Det finns många duktiga leverantörer som kan projektera och implementera fjärrvärme.  Vi sticker ut för  att vi besitter en lång erfarenhet där vi ser fjärrvärmens roll i energisystemet, både nu och i framtiden. Det är att slå in öppna dörrar när man säger att fjärrvärme är nyckeln i det hållbara energisystemet, men så är det. Ju mer fjärrvärme som produceras desto mer avlastas elnätet, säger Thomas

Thomas Lummi

thomas.lummi@driftklart.se

Haidar Almadini

haidar.almadini@driftklart.se

senaste nyheter

se alla nyheter