2023-11-03

Rökgaskondensering moderniserar och effektiviserar fjärrvärmepanna i Hässleholm

Rökgaskondensering moderniserar och effektiviserar fjärrvärmepanna i Hässleholm

Nya lagkrav har lett till att Hässleholm Miljö:s fjärrvärmeanläggning blir ännu mer modern. Lösningen, rökgasskrubbrar med följande rökgaskondensering, minskar drastiskt utsläppen, och drar ner energiförbrukningen. - Vi får ut 20% mer energi av bränslet. Det blir värmeenergi som vi kör ut i fjärrvärmenätet vilket ger en bättre ekonomi i den här affären, säger Hässleholm Miljös projektledare och tillika anläggningschef Per Haker som drivit projektet tillsammans med biträdande projektledaren Monica Kaija från Driftklart samt Ingrid Salazar Gil som är projektkoordinator och projektingenjör på Hässleholm Miljö och de arbetat heltid i projektet.

Den tredje december i år träder nya lagkrav i kraft för Hässleholm Miljös avfallspanna från 2002. Redan under hösten 2021 började Hässleholm Miljö utreda hur den befintliga anläggningen skulle klara kommande lagändringar. Utvärderingen visade tidigt att anläggningen trots förbättringar inte kunde minska utsläppen tillräckligt för att ge en trygg marginal till de nya lagkraven.

- Plan B var då, när vi såg att det inte räckte att trimma, att bygga nytt slangfilter eller förbättra anläggningen med kompletterande rökgasrening. Vi gick på det senare och har alltså hela den befintliga reningen kvar före den nya. Av de emissioner som låg i riskzonen plockar vi tack vare den nya rökgasreningen bort ytterligare 90 % av det som kommer ut från befintliga reningsanläggningen. Det som tidigare gick ut till luften, det tar vi hand om nu. Så det är bara 10 % kvar, berättar Per Haker, projektledare på Hässleholm Miljö.

Kraftvärmepannan, som producerar 20 MW, eldar upp industriavfall och restavfall från hushåll. Efter pannan renas rökgasen med hjälp av textilfilter, aktivt kol och kalk. Till den har det nu tillkommit ytterligare en rening som renar de rökgaser som tidigare gick ut i luften, främst svaveldioxid, ammoniak och saltsyra, men även små mängder tungmetaller.

Rökgaserna på ca 150°C som tidigare gick rakt ut genom skorstenen kyls nu istället ner till runt 50°C, och vattenångan i rökgaserna kondenseras. På så sätt får man ut 20 % mer energi ur bränslet. Värmeenergin som genereras i processen körs ut i fjärrvärmenätet. På sikt hoppas Per Haker att moderniseringen kan innebära ett lägre fjärrvärmepris, då bränsleförbrukningen minskar, utsläppen sjunker och transporterna blir färre.

Rökgaskondensering har också bieffekten att den för varje MWh energi kondenserar vattenånga till 1 m3 vatten. Därför genomfördes en vattenbalans med syfte att ta reda på hur anläggningen bäst skulle kunna dra fördel av det kondenserade vattnet.

Själva fjärrvärmepannan behöver, på grund av höga temperaturer och högt tryck, exceptionellt rent vatten för att minska risken för beläggningar.  Totalt kräver processerna på Hässleholm Miljö:s anläggning årligen 25 000 m3 vatten. Med rökgaskondensering kan man spara dricksvattnet man tidigare använt och där ser både Per och Monica stora utvecklingsmöjligheter framöver att återvinna mer tekniskt vatten.

- Vi har påbörjat ett arbete med att bygga upp ett internt vattennät för att kunna ersätta dricksvatten som används i processen med kondensat. Vår vision är att gå vidare och återanvända vårt dagvatten, regnvattnet, som hamnar på tomten. Istället för att regnvattnet leds ut till recipient så tar vi hand om det här och kan ersätta ännu mer dricksvatten. Får man då ett utsläpp, ja men då hamnar det på de här hårdgjorda ytorna. Då kan vi hantera det på området. Så det är många fördelar, säger Per som själv besökt anläggningar i bland annat Danmark där liknande lösningar redan implementerats.

Mycket energi har lagts på att beräkna och bygga om den gamla byggnaden från 80-talet så att den ska vara uppdaterad enligt nya föreskrifter. Har man möjlighet att bygga nytt är det ofta att föredra, det tycker både Monica och Per. Ska man modernisera en befintlig byggnad gäller det att ha stenkoll på alla detaljer.  

I ett litet team på tre personer har arbetsfördelningen varit tydlig och klar från början. Redan i upphandlingsprocessen tog man hjälp av Monica med delar av förfrågningsunderlaget.

Under projektets gång har hennes arbetsuppgifter varierat mycket från vecka till vecka, något hon verkligen uppskattar och tycker är roligt.

Till andra i branschen som överväger liknande moderniseringar har teamet ett par konkreta råd.

- När man bygger upp sin projektgrupp, se till att skapa redundans genom att ha flera personer som är övergripande insatta i det mesta. Det underlättar vid semestertider, sjukdom eller när det stundtals blir hög belastning. Då är det bra att kunna avlasta varandra, konstaterar Monica och får medhåll från Per som också understryker värdet i att nätverka och besöka andra anläggningar.

Redan under våren 2022, när teamet som bäst arbetade med upphandlingen, var målet att moderniseringen skulle vara redo för driftstart till oktober 2023. Att man nu rott uppstarten i land till deadline är givetvis en stor lättnad. I synnerhet då projektet mött en del utmaningar längs med vägen såsom att anpassa befintliga byggnader och system till ny anläggning med den snäva tidplan vi haft i projektet. Nu återstår att trimma och testa pannan in i det sista innan lagkraven träder i kraft den tredje december.

- Nu är vi inne i en intensiv period tillsammans med vår leverantör med många tester av anläggningens prestanda och funktion inför planerat övertagande av anläggningen i början av 2024, säger Per .

Vi på Driftklart vill uttrycka vår uppskattning för det framgångsrika samarbetet hittills och ser med stor entusiasm fram emot att fortsätta vår gemensamma resa med Hässleholm Miljö och samarbetspartners.

senaste nyheter

se alla nyheter